H??ng d?n n?p rút ti?n Az888 giao d?ch game nhanh chóng

H??ng d?n n?p rút ti?n Az888 giao d?ch game nhanh chóng

Có th? nói r?ng cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i thì c?ng game ??i th??ng Az888 ?ã tr? nên quen thu?c ??i v?i nh?ng game th? lâu n?m. Tuy nhiên, v?n có r?t nhi?u ng??i ch?i ch?a hi?u h?t ???c các tính n?ng n?p rút ti?n Az888 và ?? có th? hi?u thêm thì hãy ??c bài vi?t c?a xoivo d??i ?ây b?n nhé. 

N?p rút Az888 có gì? 

?? bi?t ???c N?p rút Az888 có gì thì hãy cùng tìm hi?u d??i ?ây. 

T?i sao ph?i có tính n?ng n?p rút? 

T?i b?t k? c?ng game nào thì c?ng luôn có các tính n?ng n?p rút ?? ng??i ch?i n?p ti?n th?t vào chinh ph?c các t?a game nh?m sinh l?i và ki?m ti?n. 

Các hình th?c n?p rút Az888 

Trong th?i k? công ngh? 4.0 vô cùng phát tri?n thì s?n ch?i gi?i trí hi?n ??i, n?i ti?ng nh? Az888 luôn cung c?p ??y ?? các hình th?c n?p, rút nh?m mang l?i s? thu?n ti?n nh?t dành cho ng??i ch?i nh?: 

 • N?p ti?n siêu t?c, nhanh g?n qua tài kho?n c?a t?ng ??i lý 
 • N?p ti?n b?ng hình th?c th? cào ?i?n tho?i 
 • N?p ti?n thông qua ví ?i?n t? 
 • N?p ti?n qua hình th?c ngân hàng b?ng Internet banking hay QR banking 

?? an toàn khi n?p rút t?i c?ng game Az888 

Nh?m mang l?i m?t sân ch?i lành m?nh, an toàn v? m?i m?t thì nhà phát hành Az888 luôn không ng?ng n? l?c, xây d?ng m?t h? th?ng b?o m?t tuy?t ??i thông tin cá nhân c?a ng??i ch?i, t? quá trình ??ng ký cho ??n các thao tác n?p rút t?i c?ng game. 

Chính vì v?y, ng??i ch?i không c?n lo ng?i v? b?t c? v? v?n ?? gì khi ti?n hành quá trình n?p rút ti?n t?i c?ng game này ?âu nhé. 

N?p rút ti?n t?i AZ888 ??m b?o ?? an toàn
N?p rút ti?n t?i AZ888 ??m b?o ?? an toàn

H??ng d?n n?p ti?n t?i Az888 

T?i c?ng game Az888, có 3 hình th?c n?p nh?m t?o s? thu?n ti?n cho ng??i ch?i.

Xem thêm: X? s? siêu t?cB?n Cá Fun88H? Chí Minh Vip

N?p ti?n b?ng th? cào 

?? n?p ti?n b?ng th? cào ?i?n tho?i thì tr??c tiên ng??i ch?i l?a ch?n c?ng thanh toán b?t k? r?i click vào tên nhà m?ng và ?i?n các thông tin c?n thi?t nh? s? ti?n n?p, mã th?, s? seri. 

Sau khi hoàn t?t các thao tác, n?u ?i?n hoàn toàn chính xác thì ti?n s? t? ??ng n?p vào tài kho?n game Az888 c?a b?n ngay l?p t?c và ng??c l?i, n?u không ?úng thì h? th?ng s? không ch?p nh?n l?nh n?p c?a b?n. 

N?p ti?n b?ng ví ?i?n t? 

C?ng game Az888 luôn cung c?p cho ng??i ch?i ??y ?? 3 lo?i ví ?i?n t? ???c s? d?ng thông d?ng nh?t hi?n nay bao g?m: momo pay, zalo pay, viettel pay. 

V?i cách n?p ti?n này, ng??i ch?i ch? c?n click vào tên ví mà b?n mu?n s? d?ng r?i b?m vào c?ng n?p và ch?n m?nh giá ti?n mà b?n mu?n chuy?n ??n tài kho?n game.  

Hãy nh?n vào nút ‘ n?p ‘ và h? th?ng s? t? ??ng cung c?p ??y ?? thông tin ng??i nh?n cùng mã QR, ng??i ch?i ch? vi?c chuy?n kho?n b?ng ?ng d?ng trên ?i?n tho?i t?i ?úng ??a ch? ?ó ho?c n?u mu?n nhanh h?n thì hãy quét mã. 

Sau khi ?ã hoàn thành xong thì hãy ??i t? 2 – 5 phút ?? ti?n ???c chuy?n vào tài kho?n. 

N?p ti?n b?ng ví ?i?n t? 
N?p ti?n b?ng ví ?i?n t?

N?p ti?n b?ng Internet banking 

N?u nh? ng??i ch?i ?ang s? d?ng 1 trong nh?ng h? th?ng ngân hàng Az888 liên k?t thì có th? ch?n ngay cho mình lo?i ph??ng th?c n?p ti?n này. T??ng t? nh? các cách n?p ? trên thì vi?c c?n làm là l?a ch?n c?ng thanh toán tr??c. 

Sau ?ó, hãy click vào ô mà b?n mu?n n?p ho?c c?ng có th? nh?p tr?c ti?p vào m?c ‘ ti?n n?p ‘ và ch?n tài kho?n ngân hàng mà b?n mu?n. 

Ti?p t?c, hãy ?n ‘ n?p ‘ r?i làm theo yêu c?u c?a h? th?ng là ?ã hoàn thành r?i ?ó. 

H??ng d?n chi ti?t v? cách rút ti?n t?i Az888 

N?p ti?n t?i c?ng game vô cùng ??n gi?n và d? dàng, ch? c?n b?n th?c hi?n theo 4 b??c sau ?ây: 

 • B??c 1: ??ng nh?p Az888 sau ?ó b?m ch?n ‘ ??i th??ng ‘ n?m ? góc d??i cùng bên trái giao di?n màn hình 
 • B??c 2: N?u là l?n rút ??u tiên, ng??i ch?i b?t bu?c ph?i liên k?t v?i s? ?i?n tho?i c?a mình b?ng cách hoàn thành nh?ng thông tin có trên bi?u m?u c?a c?ng game r?i nh?n nút ‘ ok ‘. 
 • B??c 3: Ng??i ch?i ti?p t?c liên k?t v?i ngân hàng theo nh?ng m?c c?n ?i?n hi?n th? trên màn hình bao g?m: tên ch? th?, s? tài kho?n ngân hàng, xác nh?n s? tài kho?n r?i nh?n vào ô ‘ liên k?t ‘. 
 • B??c 4: Sau khi hoàn thành liên k?t thành công, ng??i ch?i ch? c?n nh?p duy nh?t s? ti?n mà b?n mu?n rút r?i ch?n nút ‘ rút ti?n ‘ ?? h? th?ng nh?n l?nh và x? lý cho b?n. 
cách rút ti?n t?i Az888 
cách rút ti?n t?i Az888

L?u ý khi n?p rút ti?n t?i c?ng game Az888 

Khi th?c hi?n xong các thao tác n?p rút ti?n t?i c?ng game Az888, ng??i ch?i c?n ph?i chú ý m?t vài ?i?u nh? sau ?ây: 

 • Tìm hi?u th?t k? t?ng hình th?c tr??c khi ti?n hành quá trình giao d?ch ?? tránh nh?ng sai sót và l?i không ?áng có. 
 • Sau khi ?ã nh?p xong toàn b? thông tin thì hãy ki?m tra l?i m?t l?n n?a vì n?u sai s? không ???c x? lý, th?m chí có th? d?n ??n m?t ti?n n?u nh?m s? tài kho?n thì c?ng game c?ng s? r?t khó ?? can thi?p ???c. 
 • ??m b?o k?t n?i Internet luôn ???c ?n ??nh trong quá trình n?p rút ti?n Az888 ?? m?i thao tác ???c di?n ra nhanh chóng và thu?n l?i nh?t. 

K?t lu?n:

Trên ?ây là m?t vài thông tin v? cách th?c n?p rút ti?n Az888, mong r?ng bài vi?t s? ?em ??n nh?ng ?i?u b? ích cho b?n.